Phan Quỳnh Phước Hạnh

Kỹ sưHuỳnh Nhật Triều

Nghiên cứu viên

Khoa Kỹ Thuật

Thông tin chung
Đơn vị công tác
Khoa Kỹ Thuật
Chức vụ
Nghiên cứu viên
Học vị
Kỹ sư

Bài báo (18)