Nguyễn Văn Đại

Tiến sĩTrương Quốc Trí

Giảng viên

Khoa Kỹ Thuật

Thông tin chung
Đơn vị công tác
Khoa Kỹ Thuật
Chức vụ
Giảng viên
Học vị
Tiến sĩ