Nguyễn Văn Chí

Tiến sĩNguyễn Văn Chí

Giảng viên, Nghiên cứu viên

Viện Khoa học Công nghệ Ứng dụng

Thông tin chung
Đơn vị công tác
Viện Khoa học Công nghệ Ứng dụng
Chức vụ
Giảng viên, Nghiên cứu viên
Học vị
Tiến sĩ