Nguyễn Thanh Quang

Thạc sĩNguyễn Thanh Quang

Giảng viên

Khoa Công Nghệ

Thông tin chung
Đơn vị công tác
Khoa Công Nghệ
Chức vụ
Giảng viên
Học vị
Thạc sĩ

Bài báo (7)

Investigation of anthocyanin extraction and its antioxidant activity from sim fruits (Rhodomyrtus tomentosa (ait.) hassk.)

Thạc sĩNguyễn Thanh QuangHuynh Dinh Phu Tran, Dang-Khoa Nguyen, Hoang Nhat Minh Nguyen, Dai-Hung Ngo, Thanh Sang Vo 2021

Thể loại: Bài báo

Photocatalytic degradation of methyl orange dye by Ti3C2-TiO2 heterojunction under solar light

Thạc sĩNguyễn Thanh QuangVu Quang HieuThanh Khoa PhungAfrasyab KhanVan Dat DoanVy Anh TranVan Thuan Le 2021

Thể loại: Bài báo

Photocatalytic Degradation of Methyl Orange Dye by Ti3C2-TiO2 Heterojunction under Solar Light

Thạc sĩNguyễn Thanh QuangVu Quang Hieu, Thanh Khoa Phung, Afrasyab Khan, Van Dat Doan, Vy Anh Tran, Van Thuan Le Thg8 2021

Thể loại: Bài báo

TiO2/Ti3C2/g-C3N4 ternary heterojunction for photocatalytic hydrogen evolution

Thạc sĩNguyễn Thanh QuangVu Quang Hieu, Truong Chi lam, Afrasyab Khan, Thu-Thao Thi Vo, Van Dat Doan, Dai lam Tran, Van Thuan Le, Vy Anh Tran Thg12 2021

Thể loại: Bài báo

Optimization of Microwave-Assisted Extraction of Essential Oil from Vietnamese Basil (Ocimum basilicum L.) Using Response Surface Methodology

Thạc sĩNguyễn Thanh QuangThien Hien Tran, Huynh Huu Hao Nguyen, Duy Chinh Nguyen, Huynh Tan, Le Thi Hong Nhan, Dai Hai Nguyen, Lam Dai Tran, Sy Trung Do, Trinh Duy Nguyen 25 Thg10 2018

Thể loại: Bài báo