Khoa Quản Trị Kinh Doanh

Đơn vị: Khoa

Bài báo (32)

Entrepreneurial orientation and small and medium entreprises profitabiliy in Ghana

Tiến sĩVũ Minh HiếuIbrahim Musahdonkoh, Chijioke Nwachukwu Thg3 2021

Thể loại: Bài báo

Creative Leadership and Creativity: An Overview

Tiến sĩVũ Minh HiếuChijjoke Nwachukwu Thg11 2020

Thể loại: Kỷ yếu