The Effects of Hatha Yoga on Students Physical Fitness Van Lang University, Vietnam

Tiến sĩTrần Phương Tùng

Khoa Khoa Học Cơ Bản

Thể loại: Bài báo

Sơ lược nội dung

Hatha Yoga practice is considered to be a method of improving and maintaining total wellness. The goal of the topic is to evaluate the effects of Hatha Yoga on students' phisycal fitness. Methods: The thesis uses a convenient sampling method, anthropometric method, pedagogical test method, pedagogical experimental method, and statistical mathematical method. Results: After 30 weeks of Hatha Yoga practice, students in the experimental group had forearm strength increased 6.68% in men and 7.83% in women, abdominal strength increased 12.62% in men and 16.05% in women, the strength of lower limbs increased 4.05% in men and 3.49% in women, overall endurance increased by 8.83% in men and 8.63% in women, body flexibility increased by 30.01% in men and 30.14% in women, left knee increased by 13.35% in men and 16.79% in women, movement amplitude of the right knee increased by 13.24% in men and 20.98% in women, the likelihood of holding an equal standing in one-legged position increased by 20.02% in men and 24.81% in women, all statistically significant with p <0.05 or p <0.001. Particularly, the ability to coordinate motor coordination of both male and female students increased not significantly, the difference was not statistically significant with p> 0.05. As for the fitness of the control students, there was no significant change after 30 weeks (p> 0.05).

Thông tin chung
Thể loại
Bài báo
Năm xuất bản
2020
Ngôn ngữ gốc
Tiếng Anh
Tạp chí công bố
International Journal of Psychosocial Rehabilitation
Ấn phẩm số
Vol. 24 Issue 8
Loại tạp chí
Danh mục Scopus
Mã ISSN
1475-7192
Trang
5755-5768
Chất lượng
Q4

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.