Manilkzapotane, a novel dimeric alkylresorcinol derivative from the stem bark of Manilkara zapota

Tiến sĩNguyễn Hữu Hùng

Khoa Công Nghệ

Thể loại: Bài báo

Sơ lược nội dung

A novel dimeric alkylresorcinol derivative, manilkzapotane (1), along with seven known compounds, lupeol acetate (2), lupeol (3), arjunolic acid (4), ergosterol peroxide (5), taraxerol (6), hederagonic acid (7), and glochidiol (8) were isolated from the stem bark of Manilkara zapota. Their structures were determined on the basis of spectroscopic data. DFT-NMR chemical shift calculations and a modified probability (DP4+) method were applied to define the relative configuration of 1. To the best of our knowledge, this represents the first isolation of a dimeric alkylresorcinol derivative from the Sapotaceae family. Keywords: Sapotaceae, Manilkara zapota, manilkzapotane, alkylresorcinol derivative

Thông tin chung
Thể loại
Bài báo
Năm xuất bản
2021
Ngôn ngữ gốc
Tiếng Anh
Tạp chí công bố
Journal of Asian Natural Products Research
Loại tạp chí
Danh mục ISI/Scopus
Mã ISSN
1028-6020 / 1477-2213
Chất lượng
Q2

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.