Đoàn Đặng Phi Hùng

Tiến sĩTrần Trọng Nhân

Giảng viên

Khoa Công Nghệ Ô Tô

Thông tin chung
Đơn vị công tác
Khoa Công Nghệ Ô Tô
Chức vụ
Giảng viên
Học vị
Tiến sĩ

Bài báo (3)