Trần Thị Minh

Tiến sĩNguyễn Thị Thanh Tú

Giảng viên

Khoa Công Nghệ

Thông tin chung
Đơn vị công tác
Khoa Công Nghệ
Chức vụ
Giảng viên
Học vị
Tiến sĩ

Bài báo (3)

Electrochemical Determination of Uric Acid in Urine by Using Zeolite Imidazolate Framework-11 Modified Electrode

Tiến sĩNguyễn Thị Thanh TúTran Si Thanh, Phan Tu Qui, Tran Thanh Tam Toan, Tran Thi Bich Hoa, Le Van Thanh Son, Do Mai Nguyen, Tran Ngoc Tuyen, Dinh Quang Khieu 17 Thg5 2021

Thể loại: Bài báo

Fluoride and Arsenite Removal by Adsorption on La2O3-CeO2/Laterite

Tiến sĩNguyễn Thị Thanh TúDuong Thi LimTrinh Ngoc TuyenDao Ngoc NhiemDao Hong DucPham Ngoc ChucNguyen Quang BacDang Xuan TungNgo Nghia PhamLuu Thi Viet HaVo Thang NguyenDinh Quang Khieu 2021

Thể loại: Bài báo

Nickel ferrite: synthesis and application for voltammetric determination of uric acid

Tiến sĩNguyễn Thị Thanh TúNguyen Thi Vuong Hoan, Nguyen Ngoc Minh, Nguyen Thi Lieu, Nguyen Thang, Vo Thang Nguyen, Tran Thanh Tam Toan, Nguyen Hoang Tuan, Duong Quang Nhan, Ho Van Minh Hai, Tran Ngoc Tuyen, Dinh Quang Khieu 02 Thg1 2021

Thể loại: Bài báo