Phan Hồ Viết Trường

Thạc sĩNguyễn Như Lân

Thông tin chung
Đơn vị công tác
Khoa Khoa Học Cơ Bản
Chức vụ
Giảng viên
Học vị
Thạc sĩ

Bài báo (1)

Density estimation of a mixture distribution with unknown point-mass and normal error

Thạc sĩNguyễn Như LânDang Duc TrongNguyen Hoang ThanhNguyen Dang Minh 18 Thg4 2021

Thể loại: Bài báo