Weighted Lebesgue and central Morrey estimates for p-adic multilinear Hausdorff operators and its commutators

Kiều Hữu DũngĐào Văn DươngNguyễn Minh Chương

Khoa Khoa Học Cơ Bản

Thể loại: Bài báo

Sơ lược nội dung

We establish the sharp boundedness of p-adic multilinear Hausdorff operators on the product of Lebesgue and central Morrey spaces associated with both power weights and Muckenhoupt weights. Moreover, the boundedness for the commutators of p-adic multilinear Hausdorff operators on the such spaces with symbols in central BMO space is also obtained.

Thông tin chung
Thể loại
Bài báo
Năm xuất bản
2021
Ngôn ngữ gốc
Tiếng Anh
Tạp chí công bố
Ukrainian Mathematical Journal
Ấn phẩm số
Vol.73; No.7
Loại tạp chí
Danh mục ISI
Mã ISSN
0041-5995 / 1573-9376
Trang
979-1004
Chất lượng
Q3

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.