Using kernel-based fuzzy clustering algorithm for forecasting time series

Tai VovanDinh Phamtoan

Khoa Kỹ Thuật

Thể loại: Kỷ yếu

Sơ lược nội dung

The paper develops the forecasting model for time series via Kernel-based fuzzy clustering algorithm (KFC). This algorithm not only finds the appropriate number of groups, clustering for time series but also determines the fuzzy relationship of elements inside of time series. One of the most advantages of the proposed method is the improvement of fuzzy clustering problem based on the Kernel function to increase the fuzzy relationship between centroid clusters and elements in series. Experimental results show that the proposed algorithm has more advantages than other ones. In addition, this algorithm also shows potential and effective in comparing with other algorithms. Keywords: Kernel-based fuzzy clustering, Time series, Suitable number of clusters, Machine learning

Thông tin chung
Thể loại
Kỷ yếu
Năm xuất bản
05 Thg11 2021
Ngôn ngữ gốc
Tiếng Anh
Tạp chí công bố
AIP Conference Proceedings
Ấn phẩm số
Vol. 2420, Issue. 1
Loại tạp chí
Danh mục Scopus
Mã ISBN
ISBN: 978-0-7354-4137-8
Chất lượng
Không phân Q

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.