Rough Hausdorff operator and its commutators on the Heisenberg group

Kiều Hữu DũngĐào Văn DươngNguyễn Minh Chương

Khoa Khoa Học Cơ Bản

Thể loại: Bài báo

Sơ lược nội dung

In this paper, we discuss some sufficient conditions for the boundedness of rough Hausdorff operators on the central Morrey and Herz spaces with the Muckenhoupt weights on the Heisenberg group. The boundedness for the commutators of rough Hausdorff operators with symbols in weighted CMO space on such spaces is given as well.

Thông tin chung
Thể loại
Bài báo
Năm xuất bản
2021
Ngôn ngữ gốc
Tiếng Anh
Tạp chí công bố
Advances in Operator Theory
Loại tạp chí
Danh mục ISI/Scopus
Mã ISSN
2662-2009 / 2538-225X
Chất lượng
Q3

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.