Religious Policy and Freedom of Religious Activity at Vietnam

Tiến sĩNguyễn Văn ĐạoVu Hong Van

Khoa Khoa Học Cơ Bản

Thể loại: Bài báo

Sơ lược nội dung

Innovation” (1986). This study shows that there has been a fundamental change in the state’s policy towards religions, the state creates all conditions for religions to operate in accordance with the law, associate religion with the daily life of the people. This study also analyzes religious trends in Vietnam in the new period, such as the trend of the secularization of religion, the trend of religious modernization, emerging religious phenomena, religious ways newly formed and characterized of new some religious phenomena. The author then asserted the need for both theoretical and practical research on religious trends and policies in the new situation, the positive and negative factors of religious trends, the need continue to amend and amend religious policies, contributing to improving the policies of the Communist Party and the State of Vietnam on religion, ensuring democracy and equality in religious activities in Vietnam.

Thông tin chung
Thể loại
Bài báo
Năm xuất bản
02 Thg11 2020
Ngôn ngữ gốc
Tiếng Anh
Tạp chí công bố
PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt
Ấn phẩm số
Vol. 17 No. 9
Loại tạp chí
Danh mục Scopus
Mã ISSN
1567-214X
Chất lượng
Q3

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.