Physical layer security in DF full-duplex relaying network: performance analysis

Tiến sĩPhan Văn ĐứcPhu Tran TinTan N. NguyenMinh Tran

Khoa Công Nghệ Ô Tô

Thể loại: Bài báo

Sơ lược nội dung

In this letter, the system performance of the DF full-duplex (FD) Relaying communication network is investigated with Physical Layer Security (PLS). In this system model, the source (S) and the destination (D) communicate via a helping relay (R) in the presence of the Eavesdropper (E). From the system model, we derive the closed-form expressions for Intercept Probability (IP) and secrecy outage probability (SOP). For verifying the correctness of the analytical analysis, the Monte Carlo simulation is conducted. In addition, the influence of the main system parameter on the system performance is investigated. Finally, the results show that the analytical and the simulation values agree well with each other.

Thông tin chung
Thể loại
Bài báo
Năm xuất bản
02 Thg2 2021
Ngôn ngữ gốc
Tiếng Anh
Tạp chí công bố
Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science
Ấn phẩm số
Vol. 21 No. 2
Loại tạp chí
Danh mục Scopus
Mã ISSN
2502-4752
Trang
865-873
Chất lượng
Q3

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.