New triterpene sulfates from Vietnamese red alga Tricleocarpa fragilis and their α-glucosidase inhibitory activity

Tiến sĩBùi Thị Phương ThúyThi Van Anh Tran, Van Minh Nguyen, Thi Ai Nhung Nguyen, Dat Huy Thanh Nguyen, Duy Hien Tran, Van Tat Pham, The Han Nguyen

Khoa Khoa Học Cơ Bản

Thể loại: Bài báo

Sơ lược nội dung

Three new compounds (methyl-3β,25-dihydroxycycloart-23-en-29-oate 3-sulfate (1), methyl-3β-hydroxy-25-methoxycycloart-23-en-29-oate 3-sulfate (2) and 3β-hydroxy-25-methoxycycloart-23-ene 3-sulfate (3)) and a known one (3β-hydroxycycloart-24-en-23-one 3-sulfate (4)) were isolated from Vietnamese red alga Tricleocarpa fragilis. All isolated compounds 1-4 showed potent inhibitory activity against yeast α-glucosidase with IC50 values of 16.62 ± 2.80, 36.34 ± 4.04, 30.19 ± 5.01 and 6.52 ± 0.17 µM, respectively. The docking data showed that the substitutions at C-3 and the differences in the side chain of cycloartane-skeleton could influence the interaction of molecule with enzyme, which was consistent with the experimental findings.

Thông tin chung
Thể loại
Bài báo
Năm xuất bản
Thg7 2020
Ngôn ngữ gốc
Tiếng Anh
Tạp chí công bố
Journal of Asian Natural Products Research
Loại tạp chí
Danh mục ISI
Mã ISSN
1028-6020
Trang
1-10
Chất lượng
Q2

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.