Influence Of Aerobic Exercise On The Brawn Stem Cells Fibers

Tiến sĩTrần Phương TùngĐào Chánh Thức

Khoa Khoa Học Cơ Bản

Thể loại: Bài báo

Sơ lược nội dung

Satellite cells are indispensable for skeletal muscle repair and regeneration and are associated with muscle growth in humans [1]. Aerobic exercise training results in improved skeletal muscle health also translating to an increase in satellite cell pool activation. We postulate that aerobic exercise improves satellite cell function in skeletal muscle.

Thông tin chung
Thể loại
Bài báo
Năm xuất bản
2020
Ngôn ngữ gốc
Tiếng Anh
Tạp chí công bố
Critical Reviews in Physical and Rehabilitation Medicine
Ấn phẩm số
Vol.23; Issue 4
Loại tạp chí
Danh mục Scopus
Mã ISSN
0896-2960
Trang
183-189

Tài liệu tham khảo

Để đọc toàn văn của bài báo này, bạn có thể yêu cầu một bản sao đầy đủ trực tiếp từ các tác giả.