Mô hình phục hồi, tái chế, cung ứng tuần hoàn một số loại chất thải du lịch: Nghiên cứu điển hình tại Đô thị cổ Hội An

PhD.Ho Thanh HienCN. Văn Quý Ngọc ÁiNTK. Diệu Giáp

Faculty of Technology

Projects: Institutional Research Study

Overview
Type
Institutional Research Study
Project time
01/11/2019 - 01/05/2021
Status
On-going
Units
Van Lang University, Non-government Organization, Nhà may Giản Đơn

Access Document Overview

To read the full-text of this publication, you can request a copy directly from the authors.