Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và một số vấn đề lưu ý đối với doanh nghiệp Việt Nam trong đàm phán, ký kết hợp đồng thương mại quốc tế

Master'sNguyen Thi YenMaster'sDinh Le OanhMaster'sVu Thi Bich HaiMaster'sNguyen Ngoc Bien Thuy HuongMaster'sDoanh Kim Van Quynh

Faculty of Law

Projects: Institutional Research Study

Overview
Type
Institutional Research Study
Project time
01/03/2020 - 31/07/2020
Status
Finished
Units
Van Lang University

Access Document Overview

To read the full-text of this publication, you can request a copy directly from the authors.